نگار سلیمانی
9 پست ها

نگار هستم، فاندر استارتاپ سیویتاس و فارغ التحصیل معماری و طراحی شهری. به پژوهش و نویسندگی خیلی علاقه دارم و سعی می کنم همیشه در حال یادگیری و نوآفرینی باشم.

دانسته آخر؛ معیارهای داوری ارائه در استارتاپ ویکندها؛ آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم.

معیارهای داوری ارائه در استارتاپ ویکندها

در سلسله مقالات آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم از همه مباحث مهمی که می بایست از آن مطلع می شدید صحبت کردیم. و امروز

دانسته پنجم؛ ساخت کمینه محصول پذیرفتنی (minimum viable product – mvp) ؛ آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم.

ساخت کمینه محصول پذیرفتنی (mvp)

در طول استارتاپ ویکندها، همه تیم ها به ساخت کمینه محصول پذیرفتنی  (minimum viable product – mvp) از ایده خود تشویق می شوند. اما کمینه محصول پذیرفتنی چیست و باید

دانسته چهارم؛ اعتبارسنجی ایده استارتاپی؛ آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم.

اعتبارسنجی ایده استارتاپی

یکی از مهمترین کارهایی که شرکت کننده هایِ استارتاپ ویکندها تشویق به انجامش می شوند، اعتبارسنجی ایده استارتاپی شان می باشد. تا اینجا ما با هم، ایده پردازی کردیم و