استارتاپ ویکند

دانسته پنجم؛ ساخت کمینه محصول پذیرفتنی (minimum viable product – mvp) ؛ آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم.

ساخت کمینه محصول پذیرفتنی (mvp)

در طول استارتاپ ویکندها، همه تیم ها به ساخت کمینه محصول پذیرفتنی  (minimum viable product – mvp) از ایده خود تشویق می شوند. اما کمینه محصول پذیرفتنی چیست و باید

دانسته چهارم؛ اعتبارسنجی ایده استارتاپی؛ آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم.

اعتبارسنجی ایده استارتاپی

یکی از مهمترین کارهایی که شرکت کننده هایِ استارتاپ ویکندها تشویق به انجامش می شوند، اعتبارسنجی ایده استارتاپی شان می باشد. تا اینجا ما با هم، ایده پردازی کردیم و

دانسته دوم؛ آموزش نحوه پر کردن بوم ناب – آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم

آموزش نحوه پر کردن بوم ناب

برای آشنایی بیشتر با روند استارتاپ ویکندها و بازدهیِ هرچه بیشتر این رویدادها، اقدام به انتشار سلسله مقالات “آنچه بهتر است قبل از شرکت در یک استارتاپ ویکند بدانیم” کرده