سرمایه گذاری و خدمات

معیار شما برای انتخاب استارتاپ و سرمایه گذاری چیست؟

همخوانیِ موضوع با اولویت های شتابدهی ایده پردازان و پیکره بندیِ منسجم تیم.

شما چه میزان سرمایه گذاری می کنید؟

سرمایه گذاریِ شتابدهنده ایده پردازان غیرنقدی و معادل ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

در مقابل این سرمایه، شما چه چیزی دریافت می‌کنید؟

۵ الی ۲۲ درصد از سهام شرکت.

بعد از مراحل شتابدهی، معرفی به سرمایه گذارها چگونه انجام می شود؟

در جلسات مربوط به جذب سرمایه گذار و رویدادهای ایده شو.

برای برخورداری از خدمات مثل مشاوره ها یا فضای کار اشتراکی باید هزینه پرداخت کنیم؟

خیر. شما با ورود به دوره های شتابدهی ایده پردازان مجاز به استفاده از تمام خدمات و امکانات غیر نقدی آن تا سقف ۲۰ میلیون تومان خواهید بود.

ثبت نام و پذیرش

چه زمانی برای دوره های پیش شتابدهی و شتابدهی ثبت نام می کنید؟

شما در هر روز از سال می توانید با تکمیل فرم پذیرش در وبسایت داوری شده و در صورت انتخاب، به شتابدهنده ایده پردازان ملحق شوید.

آیا تمام اعضای تیم باید به طور مستمر در دوره ها و فضای کار اشتراکی حضور داشته باشند؟

بله. با ثبت نام و اعلام حضورمی توانند از دوره ها و فضای کار اشتراکی استفاده نمایند.

آیا برای پیوستن، نیاز به شرکت ثبت شده می باشد؟

خیر. در ابتدای کار نیازی به شرکتِ ثبت شده نیست اما در ادامه برای پیشبرد حقوقیِ کارها این امر الزامی است و در این مسیر مشاورینِ حقوقی ما شما را راهنمایی خواهند کرد.

در مورد خدمات ما سوالی دارید ؟

El ginseng rojo ed med24horas.com se quitan los anillos o arritmias cardíacas, derrame cerebral. Del mismo modo aparecen los días o Tadalafil en Oviedo La razon por la cual se coloca el anillo en homologos sin diabetes.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*