اگر سرمایه گذار هستید و مایلید در موضوعات شتابدهی ایده پردازان به سرمایه گذاری بپردازید فرم زیر را پر کنید. زمانی که تیم های مستقر در شتابدهنده ایده پردازان به مرحله ی جذب سرمایه و تجاری سازی ایده خود رسیدند، برای حضور در جلسات دمو دی و ارائه به سرمایه گذار، از شما دعوت به عمل خواهد آمد.