شاید ایده ای ندارید، اما مهارت و تخصص خاصی دارید که می خواهید به دیگر تیم های حاضر در شتابدهنده ایده پردازان ملحق شوید. پس فرم زیر را پر کنید تا در صورت نیازِ تیم ها به تخصصتان، با شما تماس گرفته شود.

  • انواع فایل های مجاز : فقطفایلpdf.