هاستینگ ایده پردازان

اگر BP دارید

اگر مرحله ی پیش شتابدهی را با موفقیت پشت سر گذاشته اید

هاستینگ شتابدهنده آی پی هلد به شما اختصاص می یابد.

تعرفه خدمات

سرور مجازی

۲۰۰۰۰ ریال

۷۰۰۰ ریال

ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • کسر مالیات حداکثری
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و مالیات فروش

هاست اشتراکی

۵۰۰۰۰ ریال

۲۵۰۰۰ ریال

ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • کسر مالیات حداکثری
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و مالیات فروش
 • مدیریت صورتحساب

سرور اختصاصی

۳۵۰۰۰ ریال

۱۷۰۰۰ ریال

ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • کسر مالیات حداکثری
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • اجرای گزارش
 • نحوه ی قیمت گذاری