اگر مطالعات و تجربه هایی در زمینه کسب و کارهای نوپا دارید که می خواهید به عنوان منتور آن ها را در اختیار تیم ها بگذارید، می توانید با پر کردن فرم زیر، با شتابدهنده ایده پردازان همکاری کنید.